Counting meaning in Malayalam

  1. In Malayalam, counting is called “thonnu mathi.” In English, counting is the process of assigning a number to each item in a set. This can be done mentally or with the help of written symbols. In Malayalam, counting begins with “1” and goes up to “10.” After that, it goes up to “100” and then to “1000.
  2. In Malayalam, ”counting” means to recite numbers. This is done in a particular order, starting with 1 and proceeding up to the number 10. After 10, the next number is 100, then 1000, and so on. In Malayalam, we also have a special word for counting beyond 10,000. This word is ” lakh”. To say, for example, that there are 20 objects in front of you, you would say ”Ek.
  3. When we count, we are assigning a number to a collection of objects. In Malayalam, the word for “counting” is “ganitam.” To say “one,” we would say “eka.” To say “two,” we would say “du.” To say “three,” we would say “thrayi.” To say “four,” we would say “chathur.” To say “five,” we would say “pancha.

1. മലയാളത്തിൽ എണ്ണുന്നതിനെ “തോന്നു മതി” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഒരു സെറ്റിലെ ഓരോ ഇനത്തിനും ഒരു നമ്പർ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൗണ്ടിംഗ്. ഇത് മാനസികമായോ എഴുതിയ ചിഹ്നങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയോ ചെയ്യാം. മലയാളത്തിൽ, എണ്ണൽ “1” ൽ തുടങ്ങി “10” വരെ പോകുന്നു. അതിനുശേഷം, അത് “100” ലേക്ക് ഉയരുന്നു, തുടർന്ന് “1000” ലേക്ക് പോകുന്നു.

2. മലയാളത്തിൽ ”എണ്ണിക്കൽ” എന്നാൽ അക്കങ്ങൾ ചൊല്ലുക എന്നാണ്. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, 1 ൽ തുടങ്ങി 10 എന്ന സംഖ്യ വരെ തുടരുന്നു. 10 ന് ശേഷം, അടുത്ത സംഖ്യ 100, തുടർന്ന് 1000 എന്നിങ്ങനെയാണ്. മലയാളത്തിൽ, 10,000 ന് അപ്പുറം എണ്ണുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് കൂടിയുണ്ട്. ഈ വാക്ക് ”ലക്ഷം” എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ 20 വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറയും ”എക്.

3. ഞങ്ങൾ എണ്ണുമ്പോൾ, ഒബ്‌ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ശേഖരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ നൽകുന്നു. മലയാളത്തിൽ “ഗണിതം” എന്ന പദം “ഗണിതം” എന്നാണ്. “ഒന്ന്” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ “എക” എന്ന് പറയും. “രണ്ട്” എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ “du” എന്ന് പറയും. “മൂന്ന്” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ “ത്രായി” എന്ന് പറയും. “നാല്” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ “ചാത്തൂർ” എന്ന് പറയും. “അഞ്ച്” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ “പഞ്ച” എന്ന് പറയും.

Leave a Comment