Wolf Meaning in Malayalam

The Malayalam word for wolf is “ചെന്നായ”.

Wolf meaning in Malayalam

The word “ചെന്നായ” is the Malayalam name for the wolf, which has long been a significant figure in Keralan culture and mythology.

Malayalam meaning of wolf

Malayalam meaning of wolf is “ചെന്നായ”.

Arctic wolf meaning in Malayalam

The meaning of arctic wolf in Malayalam is ആർട്ടിക് ചെന്നായ.

How to pronounce wolf

The pronunciation of the word “wolf” is “woolf.” As in the word “on,” the “o” sound is pronounced as a short vowel, and the “l” sound is pronounced as a consonant with the tongue tip resting on the roof of the lips. The first “wo” word is highlighted.

Wolf licking his feet
Wolf licking his feet

Story about Wolf

Once upon a time, a group of wolves called Grey lived in a dense forest under the leadership of a wise and powerful alpha male. Because he always watched out for them and made sure they had enough food and shelter, he earned the respect and affection of every member of the pack. Grey had a reputation as a wise and fair leader and was well-known for his intellect and cunning.

One day, Grey heard a human infant crying in the distance as the pack was out in search of food. He ordered the pack to follow him as soon as he realised something was amiss. They discovered a young kid wandering the forest alone and lost as they neared the source of the noise. Grey realised that he had to take action to assist the kid because he was both terrified and hungry.

Because they had been raised to dread humans and to avoid them, the other members of the pack were wary. Grey was aware that he had to overcome his pack’s dread and act morally. The young infant slowly ceased crying and turned to face him with wide eyes as he approached slowly and without aggression or hostility.

Grey was aware that he needed to move quickly because the kid was weak and might be prey to other animals in the forest. The remainder of the pack was told to go hunting and bring food back to the child, and he made the decision to take care of and protect the child.

Grey took care of the child and made sure he was safe and comfortable over the course of the following few days as the pack hunted and collected food for him. The youngster was initially alarmed, but he quickly understood that the wolves had no malicious intentions towards him and were merely attempting to assist him.

The youngster grew stronger and more self-assured over time, and he began to play with the wolves and even assist them in their food gathering. Grey was happy to see that the youngster had settled in so well and had even formed a close relationship with the group.

When the child’s family eventually found him, Grey realised it was time to give him back to his own kind. Grey led the young boy back to his family after the kid gave the wolves one last hug and expressed his gratitude for their care. The young boy grew up to be a strong and caring man who always looked out for those in need. He never forgot the kindness and love he had gotten from the wolves.

The wolf pack continued to reside in the forest after that day, but they now respected and understood people. They had all gained insight from Grey’s example, who had demonstrated to them that it was occasionally essential to put aside fear and act morally.

A Pack of Wolf
A Pack of Wolf

Usage of Wolf in different sentences

  • 1. പൗർണ്ണമിയിൽ ചെന്നായ അലറി.
  • 2. ചെന്നായ ഒരു സാമൂഹിക മൃഗമാണ്, കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നു.
  • 3. ഒറ്റപ്പെട്ട ചെന്നായ ഇരതേടി കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു.
  • 4. മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകൾക്കും ശക്തമായ താടിയെല്ലുകൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ് ചെന്നായ.
  • 5. വിശന്ന ചെന്നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർഷകന് ആടുകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
  • 6. കാട്ടിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെന്നായയെ കണ്ട് കുട്ടികൾ ഭയന്നു.
  • 7. മഞ്ഞുമൂടിയ വനത്തിലൂടെ വേട്ടക്കാർ ചെന്നായയെ പിന്തുടർന്നു.
  • 8. പല സംസ്കാരങ്ങളിലും ശക്തി, വിശ്വസ്തത, ധൈര്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് ചെന്നായ.
  • 9. ചെന്നായ ഒരിക്കൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ശ്രദ്ധേയമായ വീണ്ടെടുക്കൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • 10. സമീപത്തെ മലനിരകളിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ ഭയന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ജീവിച്ചത്.
Wolf's eye
Wolf’s eye

Wolf malayalam meaning

Since ancient times, wolves have been a part of human society, and we are still fascinated by them. They have a special position in many cultures around the globe, including Kerala, where Malayalam is spoken. They are renowned for their wildness, cunning, and beauty. The word for the wolf in Malayalam is, and it has a long past in both the language and the local culture.

The most prevalent variety of wolf found in India is the grey wolf, and in Malayalam, the term “ചെന്നായ” is used to describe it. This wolf is well known for its sharp teeth and strong jaws, which enable it to stalk and kill prey, as well as for its grey fur, which aids in its ability to blend in with its surroundings. In addition to being intelligent and capable of adapting to their surroundings, wolves are renowned for being social creatures that live in packs that are headed by a dominant male and female.

The word “ചെന്നായ” has a long history of use in literature and poetry in the Malayalam tongue. It has been used as a metaphor for a variety of concepts, such as power, bravery, and cunning. In some tales, the wolf acts as a hero, using it’s cunning and power to defend the innocent and safeguard the weak. In other tales, the wolf is the bad guy who preys on the defenceless and vulnerable with its cunning and ferocity.

Woofing Wolf
Woofing Wolf

The wolf has an important place in Keralan folklore as well. In some cultures, the wolf is regarded as a wise and enlightening messenger who brings instructions to the populace.

The wolf continues to be a significant symbol in Malayalam society today. It is a symbol for many things in literature and art, such as bravery, intelligence, and power. It contributes significantly to keeping the ecological balance of the ecosystem by assisting in controlling prey animal populations.

It still fascinates and inspires people today because it is a representation of power, intellect, and adaptability. The wolf continues to be a significant component of both Malayalam society and the natural world, whether it is viewed as a hero or a villain.

To learn meaning in Malayalam, use the category of Malayalam language to find useful translations in Hindi languages.

Leave a Comment