Erited Meaning In Marathi

  1. Erited is a Marathi word which means “to be absent”. The word is often used to describe someone who is not present in either body or mind. For example, if someone is at work but their mind is elsewhere, they might say “Erited karen” which means “to be absent”.
  2. Erited is a Marathi word which means “to be remembered.” This word is often used when someone dies, to say that they will always be remembered. Erited is also used as a term of endearment, to express how much someone is loved and appreciated.
  3. The word Erited is a Marathi word which means “to be present”. The word is often used to describe someone who is currently in the room or someone who is currently at the event.

1. इरिटेड हा मराठी शब्द आहे ज्याचा अर्थ “गैरहजर असणे” असा होतो. हा शब्द अनेकदा शरीरात किंवा मनात नसलेल्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ, जर कोणी कामावर असेल परंतु त्यांचे मन इतरत्र असेल, तर ते म्हणू शकतात “इरिटेड कारेन” म्हणजे “गैरहजर राहणे”.

2. इरिटेड हा मराठी शब्द आहे ज्याचा अर्थ “लक्षात ठेवणे” असा होतो. हा शब्द अनेकदा वापरला जातो जेव्हा एखाद्याचा मृत्यू होतो तेव्हा ते नेहमी लक्षात राहतील हे सांगण्यासाठी. एखाद्या व्यक्तीवर किती प्रेम केले जाते आणि त्याचे कौतुक केले जाते हे व्यक्त करण्यासाठी इरिटेड हा प्रेमाचा शब्द म्हणून देखील वापरला जातो.

3. इरिटेड हा मराठी शब्द आहे ज्याचा अर्थ “उपस्थित असणे” असा होतो. हा शब्द बर्‍याचदा खोलीत असलेल्या किंवा सध्या कार्यक्रमात असलेल्या एखाद्याचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो.

Leave a Comment