Abalone meaning in Tamil

Abalone meaning in Tamil

 1. The accurate meaning of abalone in the Tamil language is அபலோன்.
 2. The term “abalone” refers to a type of sea snail or mollusc, and it is not originally from the Tamil language.
 3. In Tamil Nadu, India, abalone is sometimes referred to as “அபலோனி வளர்ப்பு” (abaloni valarppu), which means “abalone farming” or “abalone cultivation”.
 4. The meaning of abalone shell in Tamil is அபலோன் ஷெல்or Apalōṉ ṣel.
 5. The meaning of abalone shells in Tamil is அபலோன் குண்டுகள் or Apalōṉ kuṇṭukaḷ.
 6. The meaning of abalone porridge in Tamil is வெண்டைக்காய் கஞ்சி or Veṇṭaikkāy kañci.
Small canned abalone shellfish
Abalone is a type of shellfish that is highly valued for its meat and shell. It is a mollusk that belongs to the Haliotidae family and is found in rocky coastal areas around the world. The meat of abalone is considered a delicacy in many countries, including China, Japan, Korea, and the United States.

Useful and Impressive Story about “Abalone”

There once was a little abalone living in a large, deep ocean. It was an unobtrusive creature that spent its days scurrying across the ocean floor in search of seaweed and other little marine creatures to eat. The abalone was happy living a modest existence and had no urge to go on adventures or explore the depths of the ocean.

The abalone, though, couldn’t help but feel envious when a school of vividly coloured fish passed by one day. These fish were incredibly colourful and animated, effortlessly darting and arcing through the water. The abalone wished it could glide so gracefully, but it understood that its bulky shell prevented that.

The abalone pondered its situation for several days, growing increasingly furious at its inability to navigate the ocean like a fish. It finally made up its mind to act. It started to carefully and gently chip away at the borders of its shell, toiling away day after day to reduce it in size and streamline it.

Weeks turned into months while days changed into weeks. Despite being worn out from its laborious task, the abalone was adamant about continuing. And then, one day, the abalone finally prevailed. Its shell was now considerably more pliable and smaller, allowing it to travel through the water more easily.

The abalone was eager to explore the water. It swirled and darted like the fish it had long admired. It observed pods of playful dolphins, gorgeous coral reefs, and schools of colourful fish. The abalone experienced a sense of excitement and wonder, unlike anything it had ever known.

The abalone realized then and there that, with hard work and perseverance, everything was achievable. Even though it appeared to be small and unimportant, it had the strength and drove to realize its goals.

Braised abalone chinese food
Braised abalone is a traditional Chinese dish that involves cooking abalone in a flavorful broth until it becomes tender and infused with the flavours of the broth. This dish is considered a delicacy and is often served at banquets and special occasions.

Abalone pronunciation

How to pronounce “abalone”?

The word “abalone” is pronounced as “uh-buh-loh-nee”.

How to pronounce அபலோன் in Tamil?

The Tamil word “அபலோன்” is pronounced as “a-ba-lon”.

Raw seafood abalone in a plate
While abalone is commonly consumed cooked, it is also possible to eat it raw as sashimi or sushi. However, consuming raw seafood, including abalone, comes with some risks, as it can contain harmful bacteria or parasites that can cause foodborne illness.

What is the etymology of the word “abalone”?

 1. The word “abalone” comes from the Spanish “abulón” which is derived from the Rumsen language spoken by the indigenous people of the Monterey, California area. The Rumsen word for abalone is “awshenk” or “awax”.
 2. When Spanish explorers arrived in California, they encountered the Rumsen people who showed them the abalone shell, which they called “abulón”.
 3. The Spanish then adopted this term for the shell, which eventually became the English word “abalone”.
Pink abalone shell
Abalone shell is highly valued for its beauty and iridescent mother-of-pearl interior, which shimmers with a range of colours that can include blues, greens, purples, and pinks. The shell of the abalone is used in a variety of decorative and functional applications, including jewellery, musical instruments, and decorative objects such as bowls and vases.

The synonyms of abalone

 1. Ormer (used in British English)
 2. Paua (used in New Zealand English)
 3. Haliotis (the scientific genus name for abalone)
 4. Awabi (used in Japanese cuisine)
 5. Ear shell
 6. Sea ear

Characteristics of abalone

 1. Mother of pearl: Abalone shells are known for their iridescent, colourful appearance, which is caused by the presence of nacre or “mother of pearl”. The shells are often used in jewellery, decorative objects, and musical instruments.
 2. Gastropod: Abalone is a type of gastropod, which is a class of mollusks that includes snails, slugs, and sea snails.
 3. Shellfish: Abalone is considered a type of shellfish, along with other molluscs like clams, mussels, and oysters.
 4. Slow-growing: Abalone is a slow-growing species, taking several years to reach maturity. This, combined with overfishing and habitat loss, has led to declines in abalone populations in many parts of the world.
 5. High in protein: Abalone is a good source of protein, with a 3-ounce serving to contain around 15 grams of protein. It is also low in fat and calories.
Raw abalone
When eating raw abalone, it is important to consider its texture and flavour. Abalone has a firm, chewy texture and a delicate, slightly sweet flavour that can be enhanced by dipping it in soy sauce or wasabi.

What is another word for abalone?

 1. Another word for abalone is “sea ear”.
 2. This name comes from the flattened shape of the shell, which resembles the shape of an ear.
 3. In some parts of the world, abalone is also known by other local names, such as “paua” in New Zealand, “ormer” in British English, and “awabi” in Japanese cuisine.

Abalone price in India

 1. Abalone is not commonly found or consumed in India, so it may be difficult to find a price for it. However, if it is available, the price can vary depending on the source, quality, and location.
 2. It is considered a luxury food item in many parts of the world and can be quite expensive.
 3. It’s best to check with local seafood markets or speciality stores for availability and pricing.
 4. In general, you can expect to pay several thousand Indian rupees per kilogram for fresh or frozen abalone.

Abalone sauce uses

Stir-fries:

Abalone sauce can be used to add flavour to stir-fried vegetables, meats, or noodles. Simply add a tablespoon or two to your stir-fry during the cooking process.

Seafood dishes:

Abalone sauce pairs well with other seafood, such as shrimp, scallops, or fish. It can be used as a marinade or glaze for grilled or roasted seafood.

Dim sum:

Abalone sauce is often a dipping sauce for dim sum dishes like steamed dumplings or shrimp rolls.

Fried rice:

Add a splash of abalone sauce to your fried rice to give it an extra depth of flavour.

Noodle soups:

Abalone sauce can be added to noodle soups for an extra savoury flavour. It works particularly well with udon or ramen noodles.

Abalone chicken mushroom soup
Abalone chicken mushroom soup is a nourishing and flavorful soup that is popular in Chinese cuisine.

Salad dressings:

Abalone sauce can be mixed with oil and vinegar to make a flavorful salad dressing.

Sentences with the word abalone in Tamil

 • 1. அபலோன் ஷெல் அதன் மாறுபட்ட நிறங்களுக்கு மிகவும் மதிப்புமிக்கது மற்றும் பெரும்பாலும் நகைகள் மற்றும் அலங்காரப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • 2. நேற்றிரவு இரவு உணவிற்கு பூண்டு வெண்ணெய் சாஸுடன் வறுக்கப்பட்ட அபலோனை ஆர்டர் செய்தேன், அது முற்றிலும் சுவையாக இருந்தது.
 • 3. அபலோன்களை சட்டவிரோதமாக வேட்டையாடுவது உலகின் பல பகுதிகளில் அவற்றின் மக்கள்தொகையில் குறிப்பிடத்தக்க சரிவுக்கு வழிவகுத்தது.
 • 4. அபலோன் மெதுவாக வளரும் மொல்லஸ்க் ஆகும், அவை முதிர்ச்சி அடைய பல ஆண்டுகள் ஆகலாம்.
 • 5. அவள் கடற்கரையில் நடந்து செல்லும் போது ஒரு சில அபலோன் குண்டுகளை சேகரித்து அவற்றை DIY திட்டத்திற்கு பயன்படுத்த திட்டமிட்டாள்.
Paua abalone shell
Paua and abalone are different names for the same species of sea snail, known for its beautiful, iridescent shell and edible flesh. The edible flesh of the paua/abalone is also highly prized in many cuisines around the world, including Chinese, Japanese, and Korean. The flesh can be cooked in a variety of ways, such as steaming, stir-frying, or grilling, and is often served in soups or stews.

Useful FAQs about abalone

What is abalone?

Abalone is a type of sea snail or mollusc that is highly valued for its meat and shell. Meat is considered a delicacy in many cultures and is often used in various dishes. The shell is prized for its iridescent colours and is used in jewellery, decorative objects, and musical instruments. To see the abalone images, you can go through the content of this page.

What is abalone called in English?

“Abalone” is the English name for this type of mollusk. Abalone meaning in English may sometimes be referred to as “ear shell” or “sea ear” due to the shape of its flattened shell, which resembles the form of an ear.

Informative Question: What is the scientific genus name for abalone?

The scientific genus name for abalone is Haliotis.

Where is abalone found?

Abalone seafood is found in coastal waters worldwide, but it is most commonly found in California, Mexico, New Zealand, and South Africa.

How is abalone harvested?

Abalone can be harvested by hand or by using diving equipment. The most common method of harvesting is by using a tool called an abalone iron, which is a long, thin metal rod with a curved tip. The abalone is pried off the rocks and placed into a bag or basket.

Is abalone sustainable?

Many species of abalone are currently considered endangered or threatened due to overfishing, habitat loss, and pollution. As a result, it is important to only consume the abalone that has been sustainably harvested and to support conservation efforts to protect these species.

How is abalone cooked?

Quick answer: Abalone can be prepared in various ways, including grilling, sautéing, frying, and steaming. It is often served with a variety of sauces and seasonings, such as garlic butter, lemon juice, and soy sauce.

Wando abalone is a prized ingredient in Korean cuisine.
Wando abalone is a prized ingredient in Korean cuisine, known for its delicate and slightly sweet flavour and tender texture. Wando Island, located off the southern coast of Korea, is famous for its high-quality abalone.

Helpful Question: What are some health benefits of eating abalone?

Abalone is a good source of protein and is low in fat and calories. It also contains a variety of vitamins and minerals, including iron, magnesium, and vitamin B12. Some studies suggest that abalone may have anti-inflammatory and antioxidant properties as well.

What does abalone symbolize?

 1. The tough, durable shell of the abalone is said to symbolize a person’s ability to protect themselves from harm.
 2. The iridescent colours of the abalone shell are admired for their beauty and are often used in jewellery and decorative objects.
 3. Abalone is a sea creature and is therefore associated with the ocean and its vastness and mystery.

Conclusion

 1. In conclusion, “abalone” is a common English name for a type of edible marine mollusc with a flattened shell.
 2. It is known for its firm and flavorful meat and is highly valued in many cultures for its culinary and symbolic significance.
 3. In Tamil, abalone is commonly referred to as “அபலோன்”.
 4. While abalone is not widely available in India, it is known for its unique flavour and is often used in Asian cuisine as a condiment or flavouring agent.
 5. Additionally, abalone is believed to symbolize prosperity, strength, beauty, and spiritual growth, and is highly valued in various cultures for its metaphysical properties.

Leave a Comment